Datum početka pokrića

Osiguranik
1 Min Read

Predstavlja datum i vrijeme od kojeg počinju obaveze po ugovoru o osiguranju.

Ako drugačije nije ugovoreno, ugovor o osiguranju proizvodi svoj pravi učinak istekom dvadeset četvrtog sata dana koji je u polici označen kao dan početka osiguranja.

(npr. po osiguranju koji počinje 1. jula osiguravatelj nema obavezu za štetni događaj koji je nastao do 24 sata 1. jula, već ima obavezu za sve štetne događaje koji nastanu nakon 00 sati 2. jula. Trajanje osiguranja je do 24 sata dana koji je u polici naveden kao dan isteka osiguranja).

Mogući su ugovori koji predviđaju da osiguranje počinje tek kad se plati premija.

Share this Article