Osiguranik

Osiguranik
1 Min Read

Fizičko ili pravno lice koje zaključuje Ugovor o osiguranju u svoje ime i za svoj račun, obezbeđujući se od neželjenog dejstva pokrivenih rizika. U osiguranju imovine, osoba na koju glasi ugovor o osiguranju.

Kod osiguranja za vlastiti račun  ujedno i ugovaratelj osiguranja, a kod osiguranja za tuđi račun jedna ili više trećih osoba. U osiguranju života i u osiguranju od posljedica nesretnog slučaja, osoba na čiji život je zaključeno osiguranje. Osoba kojoj se isplaćuje naknada ne mora biti osiguranik.

Ako osiguranik i ugovaratelj nisu iste osobe, za valjanost ugovora o osiguranju potrebna je pismena suglasnost osiguranika.

Share this Article