Pojmovi u osiguranju

Osiguranik
3 Min Read

Čitajući članke na našem portalu o osiguranju vjerovatno će se pojaviti specifični pojmovi u osiguranju tj. manje poznate riječi. Na ovoj stranici možete pronaći najčešće pojmove u osiguranju ukoliko želite naučiti više.

Stručnjak koji posjeduje vještine iz područja ekonomije, matematike i statistike te primjenjuje teoriju vjerojatnosti, statistiku i finansijsku matematiku na pitanja osiguranja, investicijskog osiguranja, finansijskog upravljanja, demografije i još mnogo toga. Više

Osoba koja prodaje osiguranje, ali može na temelju ugovora obavljati i druge poslove za osiguravatelja, kao što je naplata premije. Za obavljene poslove osiguravatelj isplaćuje akviziteru proviziju. Opseg ovlaštenja akvizitera utvrđuje se ugovorom. Akviziter može obaljati poslove za jednog ili više osiguravatelja. Više

Predstavlja vezu banaka i osiguranja s pružanjem jedinstvene ponude usluga osiguranja i bankarskih usluga. Više

Novčani iznos koji osiguranik plaća osiguravatelju da preuzme rizik osiguranja. Predstavlja ukupnu premiju, za jedan ugovor ili za određenu vrstu ili grupu osiguranja, ili za cijelo osiguravajuće društvo. Više

Dio štete koji, na osnovu zaključenog ugovora, osiguranik snosi sam. Predstavlja učešće osiguranika u šteti i taj dio se pojavljuje kao određeni novčani iznos ili procenat štete. Više

Fizičko ili pravno lice koje zaključuje Ugovor o osiguranju u svoje ime i za svoj račun, obezbeđujući se od neželjenog dejstva pokrivenih rizika. U osiguranju imovine, osoba na koju glasi ugovor o osiguranju. Više

Šteta na stvarima, koja je proistekla iz njihovog uništenja ili oštećenja ili koja je nastala zbog povrede imovinskog prava oštećenog lica. Više

Popust na premiju ukoliko osiguranik uopšte nije imao štetu u prethodnom periodu osiguranja ili je nije imao u određenom iznosu. Više

Predstavlja datum i vrijeme od kojeg počinju obaveze po ugovoru  o osiguranju. Ako drugačije  nije ugovoreno, ugovor o osiguranju proizvodi svoj pravi učinak istekom dvadeset četvrtog sata dana koji je u polici označen kao dan početka osiguranja. Više

Javlja se kada je ostvarenjem osiguranog slučaja prouzrokovano samo oštećenje, a ne i uništenje osiguranog predmeta ili kada je kod osiguranja više stvari uništena samo jedna stvar. Više

Predstavlja osiguranje kojim se jednim jedinstvenim ugovorom o osiguranju pokriva veći broj ljudi koji po prirodi pripadaju nekoj skupini (npr. zaposleni u firmama). Više

Prebacivanje sadržaja
Share this Article