Putno zdravstveno osiguranje

Osiguranik
6 Min Read

Planiranje putovanja je uzbudljivo ali često puta i stresno. Bilo da planirate odmor, privatno ili poslovno putovanje, bezbroj pitanja i strahova vam se vrti po glavi.

 • Šta ako se iznenada razbolim u nekoj stranoj i nepoznatoj zemlji?
 • Šta ako doživim neku nezgodu?
 • Kome ću se obratiti?
 • kako ću platiti troškove liječenja?
 • Šta ako izgubim lična dokumenta?

te mnoga druga pitanja.

Da bi izbjegli sve te nedoumice, imali miran san i krenuli bezbrižno na putovanje, kupite polisu putno zdravstveno osiguranje skraćeno PZO.

Ko može zaključiti polisu putno zdravstvenog osiguranja?

U principu, mogu se osigurati sve osobe do 65 godina starosti. Za osobe preko 65 godina starosti, osiguravajuće društvo obračunava doplatak za uvećani rizik. Koliki doplatak će biti ovisi isključivo o starosti Osiguranika i tarifi osiguravajućeg društva.

Osiguravajuće pokriće vrijedi u svim zemljama svijeta osim u Bosni i Hercegovini.

Dopunska osiguranja po polisi putno zdravstvenog osiguranja

Ukoliko želi, klijent može ugovoriti i dodatno platiti i dopunska osiguranja kao što su:

 • osiguranje od nezgode
 • osiguranje od otkaza putovanja
 • gubitak ili kašnjenje prtljage
 • PZO sa pokrićem posljedica pandemije COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2.
 • osiguranje od gubitka dokumenata i mnoga druga dodatna osiguranja u zavisnosti od ponude osiguravajućih kuća.

Najpopularnije dopunsko PZO je osiguranje od otkaza putovanja.

Osiguranje od otkaza putovanja

Ukoliko Osiguranik otkaže putovanje, Osiguravač je u obavezi da plati naknadu štete nastale zbog otkaza putovanja u slijedećim slučajevima:

 • Smrt
 • Nesretni slučaj s teškom tjelesnom povredom
 • Neočekivana ili rizična trudnoća
 • Iznenadna akutna bolest,
 • Otkaz na redovnom poslu kao tehnološki višak
 • Poziv za svjedočenje na sudu,
 • Poziv na razgovor u policiju
 • Netolerancija imunizacije osigurane osobe, odnosno osjetljivost na vakcinaciju, ukoliko se ista vakciniše usljed propisa države u koju putuje
 • Gubitak ili oštećenje na imovini Osiguranika nastale usljed rizika: požara, elementarnih nepogoda ili kriminalnih djela .

Osobe obuhvaćene rizikom su: osiguranik i članovi  porodice.
Osiguravač nije u obavezi pokrivati slučajeve za koje se utvrdi da su nastali prije početka osiguranja.
Dopunsko osiguranje otkaza putovanja se ne može naknadno ugovoriti na postojeću polisu putnog zdravstvenog osiguranja. 

Putno zdravstveno osiguranje cijena?

Polise PZO su prepoznatljive po veoma niskim premijama/cijeni, koju uplaćujete prije polaska na putovanje.

Putno zdravstveno osiguranje možete zaključiti na nekoliko načina:

 • pojedinačno/individualno
 • porodično
 • grupno.

Svaka osiguravajuća kuća ima svoje Uslove osiguranja, tarife, limite i slično.

Autor ovog članka je ove godine koristio porodično putno zdravstveno osiguranje prilikom odlaska na kratko putovanje od 7 dana i cijena osiguranja za dvoje odraslih i dvoje maloljetne djece je bila oko 30KM.

Polise PZO se ne mogu izdavati retroaktivno.

Putno zdravstveno osiguranje možete ugovarati u trajanju od 1-365 dana.

Kako naplatiti štetu po polisi putno zdrastvenog osiguranja?

U slučaju nastanka osiguranog slučaja, Osiguranik je u obavezi odmah kontaktirati alarmni centar (broj alarmnog centra se nalazi na polisi osiguranja kao i upute…) i navesti sve podatke sa svoje polise, objasniti gdje se nalazi, u kojoj je zemlji i u kojoj zdravstvenoj ustanovi te pričekati upute šta treba dalje poduzeti.

 1. Osiguranik može kontaktirati alarmni centar te će se troškovi refundirati direktno od alarmnog centra u ime i za račun Osiguravača.
 2. Osiguranik će platiti sve nastale  troškove te će ih naknadno refundirati od Osiguravača.

Ono što je jako važno da Osiguranik vodi računa o tome da prilikom prijave osiguranog slučaja/prilikom zahtjeva za refundiranje, ima kod sebe svu originalnu medicinsku dokumentaciju kao i sve račune troškova koje je platio.

Potrebna dokumentacija za prijavu štete:

Prijava
Kopija polise
Medicinska dokumentacija
Original faktura plaćenih medicinskih usluga i dokaz o plaćanju
Potvrda nadležnih organa kod nesretnog slučaja
Kopija računa banke Osiguranika

Primjer obrazca za prijavu štete.

prijava štete obrazac putno zdravstveno osiguranje

Koliko se čeka isplata naknade po polisi PZO?

U zavisnosti od osiguravajuće kuće, refundacija troškova se čeka od 7-15 dana.

Šta pokriva putno zdravstveno osiguranje?

 • ambulantno liječenje – troškove liječenja u inostranstvu
 • lijekove i nužna medicina pomagala
 • stomatološke tretmane – isključivo u svrhu oslobađanja akutne zubobolje
 • troškove medicinskog prijevoza – hitna pomoć
 • troškove prijevoza u slučaju smrti

Šta ne pokriva putno zdravstveno osiguranje?

Osiguravajuće društvo nije u obavezi da plati nadoknadu štete za:

 • hronične bolesti ili posljedice tih bolesti.
 • u slučaju odstranjivanja ili transplatacije organa i ćelija.
 • u slučaju da Osiguranik namjerno prouzrokuje nezgodu.
 • direktno ili indirektno kao posljedica ratnih dešavanja ili dešavanja koji su posljedica rata, invazije, pobune i slično.
 • u slučaju aktivnog učestvovanja u fizičkom obračunavanju osim u ako je u pitanju dokazana samoodbrana. 
 • u slučaju da je Osiguranik bio pod uticajem droga ili alkohola.
 • u slučaju samopovreda, pokušaja samoubistva i ubistva.
 • u slučaju trudnoće kao i mogućih komplikacija kod trudnoće.
 • oporavke u banjama.
 • troškove u vezi liječenja tumora ili drugih kancerogenih oboljenja.
 • umjetna oplodnja ili neko drugo liječenje od steriliteta itd.

Uslovi putno zdravstvenog osiguranja

Ono što je poželjno za svaku osobu koja planira zaključiti polisu putno-zdravstvenog osiguranja jeste da pročita Uslove putno-zdravstvenog osiguranja gdje su tačno definisanana prava i obaveze Osiguravača i Osiguranika.

Osiguravač je u obavezi dostaviti Uslove putno zdravstvenog osiguranja Osiguraniku prilikom zaključenja polise putn -zdravstvenog osiguranja.

Ugovarač osiguranja/Osiguranik prilikom zaključenja polise putno zdravstvenog osiguranja je u obavezi da obavijesti Ugovarača o svim promjenama okolnosti koje su nastale a koje mogu značajno utjecati na ocjenu rizika.

Često postavljana pitanja u vezi PZO

 • Šta je putno zdravstveno osiguranje?

  Putno zdravstveno osiguranje pokriva troškove liječenja, hitnih intervencija i nezgoda u inostranstvu.

 • Koji dokumenti su potrebni za izdavanje polise putno zdravstvenog osiguranja?

  Da bi se zaključila polisa putno zdravstvenog osiguranja potrebno je dostaviti kopiju pasoša. Ukoliko se radi o grupnom osiguranju pored kopija pasoša svih osiguranika potreban je i spisak u kojem se navodi koje će sve osobe biti osigurane.

Share this Article