Šta je životno osiguranje

Osiguranik
15 Min Read

Polisa životnog osiguranja je ugovor između Ugovarača osiguranja (koji može a i ne mora biti i Osiguranik) i Osiguravača (osiguravajuća kuća) koji se potpisuje kao višegodišnji ugovor i uplaćuje se mjesečno, kvartalno, polougodišnje, jednogodišnje i jednokratno, prema željama klijenta.

(Polisa životnog osiguranja se ne prekida sve do završetka perioda trajanja osiguranja naznačenog na polisi osiguranja osim u slučaju nastupa teške bolesti Osiguranika ,nezgode Osiguranika ili njegove iznenadne smrti. Svaki prijevremeni, neosnovan, prekid ugovora ide na štetu onog ko ga prekida).

Životno osiguranje obezbjeđuje financijsku sigurnost čovjeka i njegove porodice, zaštitu od neizvjesnih događaja (nezgode, iznenadne bolesti ,smrti…),dugoročne štednje, privatne penzije, isplatu ugovorene sume osiguranja po isteku polise sa pripadajućom/obračunatom dobiti ili u slučaju nastupa neke od teških bolesti ili nezgode, isplata sume osiguranja i do tada ostvarene dobiti(kamate).

Prilikom zaključenja ugovora o osiguranju, klijent je obavezan da ispuni medicinski upitnik i ono što je najvažnije da TAČNO i ISKRENO odgovori na sva pitanja vezana za njegovo zdravstveno stanje i općenito.

Kako funkcionira životno osiguranje?

ZAŠTO JE VAŽNO TAČNO ODGOVORITI NA SVA PITANJA NA PONUDI OSIGURANJA?

Prilikom prezentiranja proizvoda životnog osiguranja osoba koja zastupa osiguravajuću kuću je u obavezi da potencijalnog klijenta upozna sa svim pogodnostima životnog osiguranja ,da iskreno razgovora sa klijentom o njegovom zdravstvenom stanju, da ga upozna da će, ukoliko bilo šta prećuti i da netačne informacije, prevariti samo sebe.

Zastupnik je obavezan da sa klijentom prođe kroz Opšte i Posebne Uslove o osiguranju (pravni akti u kojima pišu koje su obaveze i prava Ugovarača, Osiguranika i Osiguravača) i da sa klijentom popuni medicinski upitnik.

Ako u toku trajanja osiguranja dođe do OSIGURANOG SLUČAJA: nastupi smrt Osiguranika, nastupi neka teška bolest ili nezgoda, osiguravajuća kuća se službeno obraća Zdravstvenoj ustanovi klijenta i traži na uvid ZDRAVSTVENI KARTON Osiguranika.

Ako je klijent preminuo od posljedica bolesti koju je već imao (npr. klijent ima ima visok krvni pritisak, koristi terapiju, ima srčane probleme, dijabetes i sve je to navedeno u zdravstvenom kartonu i preminuo je od posljedica srčanog udara), a na pitanja da li ima neka srčana oboljenja je odgovorio sa NE, korisnici njegove polise osiguranja nemaju prava na odštetu iako je navedeno da u slučaju nastupa smrti Osiguranika korisnici imaju pravo na ugovorenu sumu osiguranja.

Isti primjer možemo uzeti i za nastup teške bolesti; klijent je dobio moždani udar koji je posljedica srčanih oboljenja i visokog krvnog pritiska, prilikom zaključenja je na sve pitanja o bolestima odgovorio sa NE, preživio je moždani udar predao je zahtjev za odštetu i njegov zahtjev je ODBIJEN, tj. ne može naplatiti od osiguranja ništa.

Klijent se osjeća prevarenim jer je očekivao da će dobiti svoju osiguranu sumu za nastup teške bolesti i do tada pripisanu dobit.

Također situacije u kojima klijent, u želji da ipak dobije novac od osiguranja, navede da ne zna da je imao moždani udar.

Ne možete imati moždani udar i da zato ne znate ili niste znali.

DOPLATAK ZA UVEĆANI RIZIK I ISKLJUČENJE BOLESTI IZ OSIGURANJA

Ono što bi bilo očekivano da ovakav klijent napravi jeste da zastupniku iz osiguranja kaže da ima određenu bolest i da priloži svu medicinsku dokumentaciju.

Klijent će i dalje moći zaključiti polisu osiguranja i imati sve beneficije, osim što će mu se za tu bolest ili obračunati doplatak za uvećani rizik (koji nema štednu komponentu-klijent uplaćuje dio novca koji mu se neće vratiti) ili će se ta bolest isključiti iz osiguranja za tog klijenta (u slučaju smrti ili bolesti, klijent nema pravo na odštetu ali samo ako je preminuo od posljedica te bolesti).

Osiguranik može biti svaka zdrava osoba neovisno o starosnoj dobi.

Ugovarač osiguranja je punoljetno fizičko lice ili pravno lice.

Osigurana suma je naknada iz osiguranja koji se isplaćuje klijentu slučaju nastupa bolesti ili doživljenja.

Osigurana suma je iznos novca koji je naznačen na polisi osiguranja i nešto što je zagarantovano klijentu da će dobiti nakon isteka ugovora ili u slučaju nastupa određene bolesti ili nezgode (ovisno o tome kakvu je polisu klijent odabrao/potpisao), dok je dobit/kamata promjenjiva i u većini osiguravajućih kuća ovisi o poslovanju firme.

Osigurani slučaj je iznenadni i ne voljom Osiguranika, izazvani događaj koji je prouzrokovao neku bolest, nezgodu, smrt…

Ko ima pravo na polisu životnog osiguranja?

Pravo na polisu osiguranja mogu imati i Ugovarač i Osiguranik, u zavisnosti kako se dogovore i to potvrde svojim potpisom.

Ugovarač osiguranja je osoba koja plaća premiju osiguranja (premija osiguranja je iznos koji je klijent ugovorio da će plaćati u toku trajanja osiguranja) i Ugovarač osiguranja ima pravo da u toku trajanja osiguranja isključi ili doda nove korisnike osiguranja u slučaju smrti, bolesti, nezgode, može da mijenja način plaćanja premije i druge stvari.

Primjer životnog osiguranja za firme i kompanije:

Kompanija SpellCheck d.o.o. želi zaključiti polise osiguranja za svojih 10 uposlenika..

Na svih deset polisa firma je Ugovarač osiguranja i korisnik u slučaju doživljenja a Osiguranik je uposlenik firme koji je korisnik polise u slučaju nastupa teške bolesti ili nezgode.

To znači da ukoliko uposlenik firme npr. ima transplataciju bubrega, isplaćuje mu se kompletna osigurana suma neovisno o tome da li je Ugovarač uplatio 5 ili 25 rata po polisi u momentu kada se dijagnosticirala bolest (to se ne odnosi na kašnjenja po polisama osiguranja), što će rasteretiti i poslodavca i uposlenika.

Ukoliko u toku trajanja osiguranja ne dođe ni do kakvog osiguranog slučaja, prilikom isteka kompletna osigurana suma i do tada ostvarena dobit, se isplaćuje Ugovaraču osiguranja, u ovom slučaju kompaniji.

Ko bi trebao zaključiti polisu životnog osiguranja?

Bračni drugovi; mnoge osiguravajuće kuće nude zajedničke polise osiguranja (jedno od bračnih drugova je Ugovarač koji plaća jednu premiju a oboje su Osiguranici i korisnici u slučaju bolesti, nezgode i doživljenja tj isteka ugovora o osiguranju, a može i svako pojedinačno da zaključi polisu osiguranja.

Ako se u slučaju neke nepredviđene situacije jednom od partnera nešto desi, drugi bi lakše mogao riješiti dugove, kredite, kartice i slično.

Roditelji sa malom djecom ili oni koji planiraju imati djecu; rođenje djeteta je jedan od velikih razloga zaključenja polise životnog osiguranja. Naprimjer, period trajanja osiguranja na period od 18 godina gdje djetetu u tom slučaju dajete skupocjen poklon: novac kojim može kupiti auto, uplatiti školovanje, riješiti stambeno pitanje, otići na putovanje i slično.

Starije osobe koje mogu zaključiti polisu osiguranja koja će im se na kraju isplaćivati u vidu privatne penzije/rente.

Pravna lica/firme zaključenjem polise osiguranja firma stiče određenu dobit za sebe, u slučaju isteka bez osiguranog slučaja a u slučaju da se uposleniku nešto desi, kompanija nema nikakve financijske obaveze prema uposleniku jer mu osiguranje isplaćuje osiguranu sumu.

U slučaju smrti Osiguranika, firma sebi isplaćuje novac osim ako nije drugačije dogovoreno i definisano u ugovoru a što su interne stvari između poslodavca i uposlenika.

Osobe koje se planiraju profesionalno usavršavati, specijalizacije ljekara i sl, polisa osiguranja može poslužiti kao stipendija.

Osobe koje imaju ili planiraju uzimati kredit, polisa osiguranja može poslužiti kao zaštita u slučaju nemogućnosti vraćanja kredita.

Vrste životnog osiguranja

Postoji jako puno različitih vrsta osiguranja, prilagođenih financijskom moći, starosnoj dobi, vrsti zanimanja klijenta, bračnom statusu, zdravstvenom stanju itd…

Klasično osiguranje koje predstavlja štednju kapitala i osiguranje života je namjenjeno osobama koje su više fokusirane na dobit i osiguranu sumu jer kod klasičnih osiguranja života bez dodatnih rizika (osiguranje bolesti) je i najveća osigurana suma.

Također namjenjena je osobama koje spadaju u “rizičnu skupinu” te zbog raznih bolesti ne mogu zaključiti neke druge vrste osiguranja.

Ovakve polise najčešće završe kao privatne penzije klijenata, naravno po njihovim zahtjevima.

Zbog načina života i svakodnevnih stresova ljudi brže i češće obolijevaju pa se radi brige za plaćanje liječenja i sigurnosti odlučuju za polise koje u sebi osim štednje kapitala i osiguranja života imaju i osiguranje od teških bolesti.

Takve polise su danas najtraženije i klijenti se najčešće odlučuju za njih.

Ono što je važno naglasiti kod ovakve vrste osiguranja jest da je osigurana suma manja nego kod npr klasičnog osiguranja iz razloga što je uključeno jako puno rizika (klijent je osiguran od rizika-nastanka teških bolesti. Od koliko bolesti je klijent osiguran, ovisi o tome koju je osiguravajuću kuću odabrao).

Klijenti često puta znaju negodovati jer im osigurana suma bude manja od cjelokupnog zbira svih uplaćenih rata na polisi osiguranja, međutim kada se osiguranoj sumi doda dobit, klijent je svakako na dobitku na kraju a tokom cijelog perioda je bio osiguran i od teških bolesti.

Klijenti često puta porede dobiti/kamate u bankama i osiguranju.

Banke su isključivo fokusirane na novac i kamatu tokom štednje i klijent nije osiguran od smrti ,bolesti, nezgode… Dakle, banka ne nosi rizik koji nose osiguravajuće kuće i samim tim mogu ponuditi i veću kamatu/dobit.

Osiguranje djeteta

Dijete se može osigurati od samog rođenja, naravno Ugovarač osiguranja mora biti punoljetna osoba.

Svaki roditelj svome djetetu želi najbolje; pomoći mu da se osamostali, platiti školovanje, kupiti auto i slično…

U slučaju da u toku osiguranja nastupi smrt Ugovarača, osiguranje je u obavezi da plaća premiju osiguranja do ugovorenog isteka i potom je isplaćuje Osiguraniku, tj djetetu.

U slučaju iznenadne smrti djeteta ,Ugovaraču se isplaćuje do tada uplaćeni iznos i do tada pripisana dobit (u zavisnosti od osiguravajuće kuće klijenta).

Osiguranje isključivo kapitala

(najsličnije štednji u banci) gdje klijenta zanima jedino da osigura i štedi svoj novac.

U tom slučaju, osiguravajuću kuću ne zanima zdravstveno stanje klijenta niti njegovo (moguće) rizično zanimanje.

Osiguranje života samo za slučaj smrti

gdje ne postoji štedna komponenta i uplaćuje se jednokratno ,gdje klijenti žele osigurati svoj kredit i zaštiti žiranta i porodicu od vraćanja kredita.

Visina kredita određuje visinu premije osiguranja.

Osiguranje koje služi kao jemac a ugovora se prilikom podizanja kredita,u slučaju bolesti,nezgode,gubitka posla ili iznenadne smrti ,klijent je zaštitio svoju porodicu od vraćanja kredita i drugih neugodnih situacija.

Prilikom zaključivanja ovakvih polisa osiguranja klijenti moraju biti posebno oprezni kod utvrđivanja zdravstevnog stanja.

S obzirom da se ovakve polise potpisuju u banci te često puta zbog obostrane želje (banke i klijenta) da se što prije realizuje kredit, polisa se potpiše bez čitanja SITNIH SLOVA.

Postoji klauzula u posebnim ugovarnjima gdje piše da je klijent svojim potpisom potvrdio da nije bolovao niti boluje od nekih teških bolesti.

Ako se desi osigurani slučaj (smrt usljed bolesti, nezgode i sl…) a uzrok tom osiguranom slučaju bude neka od bolesti za koje je klijent svojim potpisom potvrdio da je nema, klijentu, tj korisniku osiguranja (u ovom slučaju banci )neće biti isplaćena šteta.

Tu počinju problemi za klijenta ili za njegovu porodicu ako je u pitanju smrt klijenta jer procijenitelji u osiguranju procjenjuju ovakvu vrstu odštetnog zahtjeva na osnovnu zdravstvenog kartona klijenta.

Također, ako je klijent bolovao od nekih bolesti a one nisu navedene u zdravstvenom kartonu, ne postoji dokaz tj. ne postoji smetnja za isplatu ovakve štete.

Klijentu se i u ovom slučaju savjetuje da odgovori iskreno na pitanja i ako ima neku od navedenih bolesti da priloži medicinsku dokumentaciju.

U tom slučaju osiguranje će razmotriti dali može preuzeti rizik i osigurati takvog klijenta, možda će uključiti određeni doplatak na rizik (klijent će više platiti polisu) ili isključiti sa polise osiguranja rizik te određene bolesti i sve uzročno posljedične veze ili u najgorem slučaju odbiti osigurati takvog klijenta. Dakle, ima više varijanti i iz tog razloga najbolje je otvoreno razgovarati sa prodajnim savjetnikom/zastupnikom u osiguranju jer postoji jako puno različiti paketa životnog osiguranja prilagođenih različitim osobama (po starosnoj dobi, stepenu rizika itd.)

Najbolje životno osiguranje?

Najbolje životno osiguranje je ono čiji istek doživimo!

Često postavljana pitanja u vezi životnog osiguranja

  • Trebam li životno osiguranje?

    Životno osiguranje može biti veoma mudra investicija. Ako imate nekoga ko se oslanja na vaš prihod, trebali biste razmisliti o polici životnog osiguranja kako biste bili sigurni da će vaši najmiliji biti zbrinuti ako umrete i vaš financijski doprinos bude izgubljen. Osim toga, ako imate dugove, životno osiguranje moglo bi pomoći vašim voljenima da ih otplate kad vas nema. Također možete upotrijebiti policu životnog osiguranja kako biste svojoj djeci pomogli platiti troškove fakulteta.

  • Koliko košta životno osiguranje?

    Troškovi životnog osiguranja ovise o više čimbenika. Osobni aspekti poput vaše dobi i zdravlja igraju veliku ulogu. Općenito, mlađi ljudi i zdraviji ljudi plaćaju niže cijene životnog osiguranja. Osim toga, vrsta police koju odaberete određuje visinu mjesečnih izdvajanja. 

  • Kako funkcionira životno osiguranje?

    Životno osiguranje funkcionira na principu štednje i osiguranja vašeg života te zaštitu vaših zakonskih nasljednika u slučaju vaše smrti.

Share this Article